What’s New in ZEISS Quality Software?

Weekly webinars from 26 February - 3 May 2024

Experience software innovations

From 26 February - 3 May 2024, join us every week as we walk you through what's new in ZEISS Quality Software! Our expert team of Application Engineers will share the latest updates to our software, how they benefit you, software hacks and eLearnings to take your knowledge further.

Webinars will run in English, Thai and Vietnamese.

Tactile, optical or X-ray: In various sessions, we present the highlights from our entire software portfolio for these technologies.

 • The sessions “What`s New in...” show you all the new features in the respective software.
 • Software hacks: In this new format, our experts show you tips and tricks to work even more efficiently with our products.
 • eLearnings present individual innovations in depth and are available on demand.

If you want to find out more about our software products visit our software product overview.

Topic Overview

What to expect

Highlights

Registration


Focus day

Tactile metrology

26 February - 1 March 2024

This first week's focus is all about tactile (touch) metrology. Do you measure with coordinate measurement machines? Then you will certainly be interested in all the new functions of ZEISS CALYPSO. We show you all relevant innovations to work even more efficiently.

สัปดาห์แรกนี้จะเน้นเรื่องมาตรวิทยาแบบสัมผัส (สัมผัส) คุณวัดด้วยเครื่องวัดพิกัดหรือไม่? ถ้าอย่างนั้นคุณจะสนใจฟังก์ชันใหม่ทั้งหมดของ ZEISS CALYPSO อย่างแน่นอน เราแสดงให้คุณเห็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 • มีอะไรใหม่ใน ZEISS CALYPSO 2023
  • ทำความรู้จักกับฟังก์ชันทางมาตรวิทยาและฟังก์ชันการรายงานล่าสุด
 • การใช้งานซอฟต์แวร์
 • อีเลิร์นนิง

Ở tuần đầu tiên này, trọng tâm của buổi hội thảo là về đo lường tiếp xúc (chạm). Hiện tại bạn có đo lường bằng máy đo tọa độ CMM không? Vậy chắc chắn tất cả các chức năng mới của ZEISS CALYPSO sẽ rất hữu ích cho bạn. Ở buổi hội thảo này, chúng tôi sẽ cập nhật tất cả những cải tiến có liên quan giúp hoạt động hiệu quả hơn nữa.

 • Có gì mới ở ZEISS CALYPSO 2023
  • Tìm hiểu các chức năng đo lường và chức năng báo cáo mới nhất
 • Thủ thuật phần mềm
 • Các khóa học trực tuyến
 • What’s New in ZEISS CALYPSO 2023 
  • Get to know the latest metrological functionalities and reporting functions
 • Software Hacks
 • eLearnings

Focus day

Optical 3D metrology

15 and 22 March 2024

On this day, it’s all about optical 3D metrology and ZEISS INSPECT as the central software product. No matter in which industry you are working: If you measure optically, you should not miss these sessions. You will learn all the news for the inspection of optical 3D data and in further sessions about special use cases such as the inspection of airfoils and blades or moving image data.

ZEISS นำเสนอฟังก์ชันใหม่ๆ มากมายแก่ลูกค้าด้วยซอฟต์แวร์มาตรวิทยา ZEISS Inspect 3D ZEISS INSPECT Optical 3D คือโซลูชันสำหรับการตรวจสอบและประเมินข้อมูลการวัด 3 มิติ โดยผสมผสานเทคโนโลยีและการใช้งานที่หลากหลาย และได้กลายเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับการตรวจสอบและประเมินผลมาตรวิทยาด้วยเทคโนโลยี่ สามดีสแกน
ด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่าซอฟต์แวร์นี้สามารถแก้ปัญหาคุณภาพ 3 มิติและงานมาตรวิทยาได้ทั้งหมด ZEISS INSPECT จึงกลายเป็นซอฟต์แวร์มาตรวิทยา 3 มิติสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย

 • มีอะไรใหม่ใน ZEISS INSPECT Optical 3D
  • ฟังก์ชันใหม่สำหรับการรับข้อมูล 3 มิติและการตรวจสอบ
  • ฟังก์ชั่นการรายงานใหม่
 • การใช้งานซอฟต์แวร์
 • อีเลิร์นนิง

Vào buổi hội thảo này, tất cả đều xoay quanh đo lường quang học 3D và phần mềm ZEISS INSPECT. Bất kể bạn đang làm việc trong ngành nào: Nếu bạn đo lường bằng phương pháp quang học, bạn không nên bỏ lỡ buổi hội thảo này. Bạn sẽ tìm hiểu tất cả thông tin về việc kiểm tra dữ liệu quang học 3D, bao gồm cả các trường hợp sử dụng đặc biệt như kiểm tra cánh máy bay và cánh quạt hoặc dữ liệu hình ảnh chuyển động.

 • Có gì mới trong ZEISS INSPECT Optical 3D
  • Các chức năng mới để thu thập dữ liệu 3D và kiểm tra
  • Chức năng báo cáo mới
 • Thủ thuật phần mềm
 • Các khóa học trực tuyến
 • What’s New in ZEISS INSPECT Optical 3D 
  • New functions for the acquisition of 3D data and inspection
  • New reporting functions
 • Software Hacks
 • eLearnings

Focus day

X-ray inspection

11, 12 and 30 April 2024

If you already use X-ray technology, you are surely aware of its numerous metrological advantages. Find out why ZEISS INSPECT in particular is the key to evaluating CT data. Injection molded parts and castings have very specific requirements. We will show you which new and innovative options ZEISS INSPECT offers you to meet them.

หากคุณใช้เทคโนโลยีเอ็กซเรย์อยู่แล้ว คุณจะทราบถึงข้อดีด้านมาตรวิทยาหลายประการอย่างแน่นอน ค้นหาว่าเหตุใด ZEISS INSPECT จึงเป็นกุญแจสำคัญในการประเมินข้อมูล CT ชิ้นส่วนและการหล่อแบบฉีดขึ้นรูปมีข้อกำหนดเฉพาะเจาะจงมาก เราจะแสดงให้คุณเห็นว่าตัวเลือกที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของ ZEISS INSPECT เสนอให้คุณพบกับตัวเลือกเหล่านั้นได้อย่างไร

 • มีอะไรใหม่ใน ZEISS INSPECT X-Ray
  • ฟังก์ชั่นใหม่สำหรับการรับและตรวจสอบข้อมูลปริมาณ
  • ฟังก์ชั่นมาตรวิทยาใหม่
  • ฟังก์ชั่นการรายงานใหม่
 • การใช้งานซอฟต์แวร์
 • อีเลิร์นนิง

Nếu đã từng đo lường bằng Tia X, bạn chắc chắn đã nhận ra được rất nhiều lợi ích về mặt đo lường của nó. Tìm hiểu lý do tại sao ZEISS INSPECT nói riêng lại là chìa khóa để đánh giá dữ liệu CT. Các bộ phận và vật đúc được ép phun có những yêu cầu rất cụ thể. Chúng tôi sẽ cho bạn thấy những lựa chọn mới và sáng tạo mà ZEISS INSPECT cung cấp cho bạn để đáp ứng chúng.

 • Có gì mới ở ZEISS INSPECT X-ray
  • Các chức năng mới để thu thập và kiểm tra khối lượng dữ liệu
  • Chức năng đo lường mới
  • Chức năng báo cáo mới
 • Thủ thuật phần mềm
 • Các khóa học trực tuyến
 • What’s New in ZEISS INSPECT X-Ray
  • New functions for the acquisition and inspection of volume data
  • New metrology functions
  • New reporting functions
 • Software Hacks
 • eLearnings

Focus day

Data management and reporting

3 April, 2 and May 2024

The last focus day revolves around our overarching software products. We show you how to establish comprehensive reporting and data management across all technologies with ZEISS PiWeb.

วันสุดท้าย เราจะโฟกัสเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ครอบคลุมของเรา เราจะแสดงวิธีสร้างการรายงานและการจัดการข้อมูลที่ครอบคลุมในทุกเทคโนโลยีด้วย ZEISS PiWeb

 • มีอะไรใหม่ใน ZEISS PiWeb
  • ฟังก์ชั่นใหม่สำหรับรายงานที่มีความหมาย
 • การใช้งานซอฟต์แวร์
 • อีเลิร์นนิง

 

ZEISS PiWeb là một giải pháp phần mềm báo cáo và thống kê có thể mở rộng, giúp chuyển đổi dữ liệu đo lường và dữ liệu chất lượng thành những hiểu biết sâu sắc có ý nghĩa. Trong phiên bản mới này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sự xác nhập vào ZEISS Quality Suite và những nâng cấp quản lý trực tuyến của phần mềm.

 • Có gì mới ở ZEISS PiWeb
  • Chức năng mới tạo báo cáo hữu ích
 • Điểm nổi bật của ZEISS REVERSE ENGINEERING
 • Thủ thuật phần mềm
 • Các khóa học trực tuyến
 • What’s New in ZEISS PiWeb
  • New functions for meaningful reports
 • Software Hacks
 • eLearnings

Register for your sessions now and get exclusive insights into our software innovations!